Sự kiện nổi bật

HALLOWEEN FASHION UP 2022


25-10-2022

🎃𝑯𝒂𝒍𝒍𝒐𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑭𝒂𝒔𝒉𝒊𝒐𝒏𝑼𝒑💃

🎉“𝐎𝐡 𝐨𝐡, 𝐡𝐞𝐲 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞!!! 𝐀𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡. 𝐓𝐡𝐚𝐭'𝐬 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐞𝐧, 𝐠𝐮𝐲𝐬. 𝐈 𝐰𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐠𝐮𝐲𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐚𝐲. 𝐈𝐟 𝐲𝐞𝐬, 𝐥𝐞𝐭'𝐬 𝐞𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐀𝐒𝐇𝐈𝐎𝐍 𝐔𝐏 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫, 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐜𝐥𝐮𝐛. 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐥𝐨𝐭 𝐨𝐟 𝐟𝐮𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐰𝐚𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮 𝐠𝐮𝐲𝐬, 𝐥𝐞𝐭'𝐬 𝐣𝐨𝐢𝐧 𝐮𝐬!!!”🎃

🎉“𝐎̂𝐢 𝐨̂𝐢 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐨̛𝐢 !!! 𝐕𝐚̣̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐬𝐚̆́𝐩 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐞̂̃ 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐨̛̉ 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐲 𝐫𝐨̂̀𝐢 . Đ𝐨́ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐞̂̃ 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐞𝐧 đ𝐨́ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢. 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̛̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐢̣ 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐨́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢̉. 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐡𝐚̃𝐲 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̂𝐲 𝐩𝐡𝐮́𝐭 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐥𝐞̂̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐅𝐀𝐒𝐇𝐈𝐎𝐍 𝐔𝐏 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̂𝐦 đ𝐨́ 𝐝𝐨 𝐜𝐚̂𝐮 𝐥𝐚̣𝐜 𝐛𝐨̣̂ 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐧𝐡𝐞́ . 𝐂𝐨́ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐮𝐢 𝐧𝐡𝐨̣̂𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̛̀ đ𝐨̛̣𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨́ , 𝐡𝐚̃𝐲 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮̣𝐢 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞́!!!

Background của chương trình

Background chính thức của chương trình!

Cũng theo dõi timeline để không bỏ lỡ sự kiện nào nhé!

Thư mời tài trợ và các vé V-VIP của chương trình 

Người đăng:PTN
25-10-2022
Các thẻ
#halloween2022
Các bài viết cùng chuyên mục

Chuyên mục